Audax หัวหิน 300 km. [262/0]
ปั่นพิชิตยอดอินทนนท์ [488/3]
BITEC HALF MARATHON [275/1]
ปั่นจักรยาน 2000 km. ใน 99 วัน [251/0]
Trail run ลองดูสักครั้ง [237/1]
คนเหล็กไทย ไตรกีฬา [281/0]
ปีใหม่ 2017 เที่ยวลาว วังเวียง เวียงจันทน์ [279/0]
Audax Ampawa 200 km. [235/0]
Upgrade Specialized E5 [451/3]
เยือนเมาะละแหม่ง พม่า [373/2]