Audax หัวหิน 300 km. [240/0]
ปั่นพิชิตยอดอินทนนท์ [456/3]
BITEC HALF MARATHON [240/1]
ปั่นจักรยาน 2000 km. ใน 99 วัน [228/0]
Trail run ลองดูสักครั้ง [212/1]
คนเหล็กไทย ไตรกีฬา [256/0]
ปีใหม่ 2017 เที่ยวลาว วังเวียง เวียงจันทน์ [256/0]
Audax Ampawa 200 km. [215/0]
Upgrade Specialized E5 [412/3]
เยือนเมาะละแหม่ง พม่า [345/2]