Audax หัวหิน 300 km. [165/0]
ปั่นพิชิตยอดอินทนนท์ [376/3]
BITEC HALF MARATHON [178/1]
ปั่นจักรยาน 2000 km. ใน 99 วัน [168/0]
Trail run ลองดูสักครั้ง [152/1]
คนเหล็กไทย ไตรกีฬา [196/0]
ปีใหม่ 2017 เที่ยวลาว วังเวียง เวียงจันทน์ [202/0]
Audax Ampawa 200 km. [168/0]
Upgrade Specialized E5 [337/3]
เยือนเมาะละแหม่ง พม่า [280/2]