Audax หัวหิน 300 km. [110/0]
ปั่นพิชิตยอดอินทนนท์ [312/3]
BITEC HALF MARATHON [133/1]
ปั่นจักรยาน 2000 km. ใน 99 วัน [122/0]
Trail run ลองดูสักครั้ง [109/1]
คนเหล็กไทย ไตรกีฬา [153/0]
ปีใหม่ 2017 เที่ยวลาว วังเวียง เวียงจันทน์ [162/0]
Audax Ampawa 200 km. [130/0]
Upgrade Specialized E5 [289/3]
เยือนเมาะละแหม่ง พม่า [230/2]